T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/8157
K. 2015/6129
T. 13.5.2015
• HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Islah D_lekçes_ne Karşı Zamanaşımı Def_ İler_ Sürülemeyeceğ_ – İstem B_l_rk_ş_ Raporundak_ Tesp_te Dayalı
Olarak Islah İle Artırıldığı/Mahkemece Islah İle Artırılan Bölümün Zamanaşımı Neden_yle
Redded_lm_ş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Düşmed_ğ_ )
• ISLAH DİLEKÇESİNE KARŞI ZAMANAŞIMI DEFİ İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ ( Haksız Eylem
Neden_ İle Madd_ ve Manev_ Tazm_nat İstem_ – Islah İle Artırılan Bölümün Zamanaşımı
Neden_yle Redded_lemeyeceğ_/Islah D_lekçes_yle İler_ Sürülen İstem Yen_ B_r Dava
N_tel_ğ_nde Olmayıp Dava D_lekçes_ndek_ İstek Sonucunun Artırılması Olduğu )
• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Islah İle Artırılan Bölümün Zamanaşımı Neden_yle
Redded_lm_ş Olmasının Bozma Neden_ Olduğu – Sadece Dava D_lekçes_ne Karşı İler_
Sürüleb_lecek Olan Zamanaşımı Def_ Islaha Karşı İler_ Sürülemeyeceğ_/Haksız Eylem )
• ZAMANAŞIMI DEFİNİN DAVA DİLEKÇESİNE KARŞI İLERİ SÜRÜLECEĞİ ( Mahkemece Islah
İle Artırılan Bölümün Zamanaşımı Neden_yle Redded_lm_ş Olmasının Doğru Olmadığı – Islah
D_lekçes_yle İler_ Sürülen İstem Yen_ B_r Dava N_tel_ğ_nde Olmayıp Dava D_lekçes_ndek_ İstek
Sonucunun Artırılması Olduğu/Haksız Eylem Neden_ İle Madd_ ve Manev_ Tazm_nat İstem_ )
6100/m.176,177/1
ÖZET : Dava, haksız eylem neden_ _le uğranılan madd_ ve manev_ zararın g_der_lmes_ _stem_ne
_l_şk_nd_r. Davacının fazlaya _l_şk_n haklarını saklı tutarak madd_ ve manev_ tazm_nata
hükmed_lmes_n_ _sted_ğ_, yargılamanın devamı sırasında düzenlenen b_l_rk_ş_ raporunda zararın
talep ed_lenden daha fazla olduğunun bel_rlenmes_ üzer_ne ıslah d_lekçes_ _le dava d_lekçes_ndek_
talep sonucunu artırarak b_l_rk_ş_ raporunda bel_rlenen m_ktara yükseltt_ğ_ anlaşılmaktadır. Davacının
ıslah d_lekçes_yle _ler_ sürdüğü _stem, yen_ b_r dava n_tel_ğ_nde olmayıp dava d_lekçes_ndek_ _stek
sonucunun artırılması b_ç_m_nded_r. Bu nedenle sadece dava d_lekçes_ne karşı _ler_ sürüleb_lecek
olan zamanaşımı def_ ıslaha karşı _ler_ sürülemez. Mahkemece, ıslah _le artırılan bölümün
zamanaşımı neden_yle redded_lm_ş olması usul ve yasaya uygun düşmed_ğ_nden kararın bozulması
gerekm_şt_r.
DAVA : Davacı Z. vek_l_ tarafından, davalılar A… Petrol Ltd. Şt_. ve d_ğerler_ aleyh_ne 06/08/2004
gününde ver_len d_lekçe _le madd_ ve manev_ tazm_nat _stenmes_ üzer_ne mahkemece yapılan
yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne da_r ver_len 24/12/2013 günlü kararın Yargıtay’ca
_ncelenmes_ davacı vek_l_ ve davalılar A… Petrol Ltd. Şt_., U. ve S. vek_l_ tarafından süres_ _ç_nde
_sten_lmekle temy_z d_lekçes_n_n kabulüne karar ver_ld_kten sonra tetk_k hak_m_ tarafından hazırlanan
rapor _le dosya _çer_s_ndek_ kağıtlar _ncelenerek gereğ_ görüşüldü:
KARAR : 1- ) Dosyadak_ yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerekt_r_c_ nedenlere,
özell_kle del_ller_n değerlend_r_lmes_nde b_r _sabets_zl_k görülmemes_ne göre davacının aşağıdak_
27.08.2018 YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8157 T. 13.05…
http://www.kazanc_.com/kho2/_bb/f_les/dsp.php?fn=4hd-2014-8157.htm&kw=`2014/8157`#fm 2/2
bend_n kapsamı dışında kalan temy_z _t_razları redded_lmel_d_r.
2- ) Davacının d_ğer temy_z _t_razlarına gel_nce;
Dava, haksız eylem neden_ _le uğranılan madd_ ve manev_ zararın g_der_lmes_ _stem_ne _l_şk_nd_r.
Mahkemece, _stem_n b_r bölümü kabul ed_lm_ş, karar davacı ve davalılardan A… Petrol Ltd. Şt_., …
tarafından temy_z ed_lm_şt_r.
Davacı, davalıların _şleten_ ve sorumlusu bulundukları petrol _stasyonunda meydana gelen patlama
sırasında yaralandığını bel_rterek, uğradığı madd_ ve manev_ zararlarının g_der_lmes_n_ _stem_şt_r.
Davalılar _se, davanın redd_ gerekt_ğ_n_ savunmuştur.
Mahkemece, davacının ıslah yolu _le arttırdığı madd_ tazm_nat _stem_ konusunda, ıslaha karşı
zamananaşımı def_nde bulunulması, ıslah tar_h_ _t_bar_ _le zamanaşımı süres_n_n de dolmuş olması
neden_ _le ıslah ed_len bölüm yönünden davanın redd_ne, dava d_lekçes_ _le talep ed_len madd_
tazm_natın b_r kısım davalılar yönünden ödet_lmes_ne karar ver_lm_şt_r.
Dosya arasındak_ b_lg_ ve belgelerden, davacının fazlaya _l_şk_n haklarını saklı tutarak madd_ ve
manev_ tazm_nata hükmed_lmes_n_ _sted_ğ_, yargılamanın devamı sırasında düzenlenen b_l_rk_ş_
raporunda zararın talep ed_lenden daha fazla olduğunun bel_rlenmes_ üzer_ne 16/12/2013 günlü
ıslah d_lekçes_ _le dava d_lekçes_ndek_ talep sonucunu artırarak b_l_rk_ş_ raporunda bel_rlenen m_ktara
yükseltt_ğ_ anlaşılmaktadır. Davacının ıslah d_lekçes_yle _ler_ sürdüğü _stem, yen_ b_r dava n_tel_ğ_nde
olmayıp dava d_lekçes_ndek_ _stek sonucunun artırılması b_ç_m_nded_r. Bu nedenle sadece dava
d_lekçes_ne karşı _ler_ sürüleb_lecek olan zamanaşımı def_ ıslaha karşı _ler_ sürülemez. Islah,
01/10/2011 günü yürürlüğe g_ren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeler_ Kanunu’nun 176. ve devamı
maddeler_nde düzenlenm_ş olup anılan kanunun 177/1. maddes_nde ıslahın, tahk_katın sona
ermes_ne kadar yapılab_leceğ_ açıkça düzenlenm_şt_r. Bu durumda, ıslaha karşı zamanaşımı
def_nde bulunulamaz. Açıklanan yasal düzenleme karşısında; yerel mahkemece, ıslah _le artırılan
bölümün zamanaşımı neden_yle redded_lm_ş olması usul ve yasaya uygun düşmed_ğ_nden kararın
bozulması gerekm_şt_r.
3- ) Davalılar A… Petrol Ltd. Şt_., U.ve S.’_n ıslah ed_len m_ktar yönünden lehler_ne vekalet ücret_
ver_lmes_ _le yargılama harç ve g_derler_ne yönel_k temy_z _t_razlarının _se; yukarıda açıklanan
bozma neden_ne göre bu aşamada _ncelenmes_ne yer olmadığına karar vermek gerekm_şt_r.
SONUÇ : Temy_z olunan kararın yukarıda ( 2 ) sayılı bentte göster_len nedenlerle davacı yararına
BOZULMASINA; davacının d_ğer temy_z _t_razlarının ( 1 ) sayılı bentte göster_len nedenlerle
redd_ne, davalıların temy_z _t_razlarının _se ( 3 ) sayılı bentte göster_len nedenler _le ş_md_l_k
_ncelenmes_ne yer olmadığına ve davacıdan alınan harcın _stek hal_nde ger_ ver_lmes_ne,
13.05.2015 gününde oyb_rl_ğ_yle karar ver_ld_.

Arakadaşınla paylaş!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir