VEKİL : ORDU Barosu’na kayıtlı,
Av. Muhammed YAMAN T.C ——————
ADRES : Kaledere Mh. Ortaçarşı Cad. no:2 kat:2 Ünye/ORDU

VEKALETNAME
Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilanlar ve kararların tamamının uygulamasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra taleplerinde pey sürmeye AHZU KABZ’a, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerde verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydının ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, hacizi kaldırmaya, iflasımı istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimleri fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale’i Şuyu Satış Memurlarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, T.C. Hudutları dahilindeki Bilumum Bankaların Merkez veya şubelerine müracaatla dosya masrafları ile ilgili olarak her türlü kayıt ve suretler çıkarttırmaya, dekont almaya ve yine T.C. Hudutları dahilindeki Bilumum Elektrik Dağıtım şirketleri ile ilgili birimlerinden her türlü kayıtları araştırmaya, her türlü dekontları almaya, Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep etmeye, teslim almaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarının tevkil, teşrik ve azle, mezun ve yetkili olmak üzere ORDU Barosu’na kayıtlı ——————- T.C. kimlik numaralı Av. MUHAMMED YAMAN tarafımdan vekil tayin edildi.

VEKALETİ VEREN:

 

Vekaletnameyi indirmek için Tıklayınız…..

Arakadaşınla paylaş!