VEKİL : ORDU Barosu’na kayıtlı,
Av. Muhammed YAMAN T.C ——————
ADRES : Kaledere Mh. Ortaçarşı Cad. no:2 kat:2 Ünye/ORDU

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VEKALETNAME
Gerek eşim ……………………..…. Tc Kimlik Nolu …………………………………………’a karşı açtığım veya açacağım, gerekse eşimin bana karşı açtığı veya açacağı Boşanma davası ve buna bağlı davalardan dolayı leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takipler ile gerek diğer üçüncü şahıslar tarafından Leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan bilumum dava ve takipler ile gerekse benimde başkaları aleyhine açtığım veya açacağım dava ve takiplerden dolaylı T.C. mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı, müdahil ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, hak ve menfaatlerimi temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, iştirak talebinde bulunmaya, iştirake, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını veya düzeltilmesini talep etmeye, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri red ve kabule, raporlara itiraza, protesto, ihbarname ve ihtarname keşide etmeye, keşide edilenleri kabule ve bunlara cevap vermeye, yemin teklif etmeye, teklif edilen yemini kabule veya redde, keşif talebinde bulunmaya, keşif taleplerini redde ve kabule, ihtiyati ve icrai tedbir alma ve yaptırmaya, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takibe ve intaca ve gerekli işlemleri yaptırmaya, murafaaya, temyiz-i davaya, kararın düzeltilmesini istemeye, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, yargılamanın iadesini istemeye, hakimin reddini istemeye, davanın tamamını veya bir kısmını ıslah isteminde bulunmaya, açılmış ve açılacak davaları kabule, davadan ve temyizden vazgeçmeye, feragate ve feragati davayı kabule, AHZU KABZ’a, sulh ve ibraya bu yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete yetkili olarak, ORDU Barosu’na kayıtlı ——————- T.C. kimlik numaralı Av. MUHAMMED YAMAN vekil nasp ve tayin ettim.

VEKİL EDEN : ………………………………………….
TC Kimlik No : ………………………………………….
Adres : …………………………………………..
Telefon : …………………………………………..

Vekaletnameyi indirmek için Tıklayınız…

Arakadaşınla paylaş!