VEKİL : ORDU Barosu’na kayıtlı,
Av. Muhammed YAMAN T.C ——————
ADRES : Kaledere Mh. Ortaçarşı Cad. no:2 kat:2 Ünye/ORDU

VEKALETNAME
Şahsıma ve/veya temsilcisi bulunduğum Şirketimin leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak, Şahsımın ve/veya Şirketimin de başkalarına karşı açtığı veya açacağı dava ve takiplerden dolayı T.C. yargı organlarının meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla bizi temsile, hak ve menfaatlerimizi korumaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları bizi temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Özel Yetkili Mahkemeler ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit, kâtip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda bizi temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmamız yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere AHZU KABZ’a, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, icra ihalelerine iştirak etmeye, adımıza pey sürmeye ,bizleri Belediyeler, Kadastrolar, Tapularda temsil etmeye, adımıza dilekçe ve şikayetler sunmaya, çap ve ruhsat çıkarmaya mezun ve yetkili olmak üzere ORDU Barosu’na kayıtlı ——————- T.C. kimlik numaralı Av. MUHAMMED YAMAN ifayı vekalete yetkili olarak, tarafımızdan vekil tayin edildi.

VEKALETİ VEREN:

Vekaletnameyi indirmek için Tıklayınız…

Arakadaşınla paylaş!