Kiracının Temerrüdü – Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Kiralananın Vasfı İtibari İle Hasılat Kirasına İlişkin Olduğu/En Az 60 Günlük Ödeme Süresi Verilmesi Gerektiği
T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/6109
K. 2017/17027
T. 5.12.2017

* KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( Kiracının Temerrüdü – Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Kiralananın Vasfı İtibari İle Hasılat Kirasına İlişkin Olduğu/En Az 60 Günlük Ödeme Süresi Verilmesi Gerektiği )

* KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Temerrüt Sebebiyle Tahliyeye Karar Verilebilmesi İçin İstenen Kira Parasının veya Yan Giderin Muaccel Olması ve Kira Bedeli İle Yan Giderin Verilen Sürede Ödenmemiş Bulunması İhtarnamede Verilen Süre İçerisinde Kira Parasının Ödenmemesi Halinde Akdin Feshedileceğinin Açıkça Belirtilmesi Gerektiği – Kiracıya Verilecek Sürenin Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında En Az Otuz Gün Ürün Kiralarında En Az Altmış Gün Diğer Kira İlişkilerinde İse En Az On Gün Olduğu )

* KİRACININ BORÇLARI ( Kiracı Kiralananın Tesliminden Sonra Vadesi Gelmiş Kira Bedelini veya Yan Giderleri Ödemezse Kiraya Verenin Kiracıya Yazılı Olarak En Az Altmış Günlük Bir Önel Verip Bu Önel İçinde Ödememesi Durumunda Sözleşmeyi Feshedeceğini Bildirebileceği )

* HASILAT KİRASI ( 6098 S.K. Md. 362/2 Gereğince İhtarnamede Hasılat Kiralarında En Az 60 Günlük Ödeme Süresi Verilmesi Gerekirken Taşınmazın Kira Alacağının Tahsili İçin Gönderilen İhtarnamede Ödeme Süresinin Verilmediği – Davaya Dayanak İhtarname Tahliyeye Yönelik Hukuki Sonuç Doğurmayacağından Tahliye İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Tahliyeye Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

6098 / m.315, 362/2

ÖZET : Dava, kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesi, kiralananın vasfı itibari ile hasılat kirasına ilişkindir. TBK’nın 362/2 maddesi gereğince, ihtarnamede hasılat kiralarında en az 60 günlük ödeme süresi verilmesi gerekirken hasılat kirasına konu olan davaya konu taşınmazın kira alacağının tahsili için gönderilen ihtarnamede ödeme süresi verilmediği görülmektedir. Bu haliyle davaya dayanak ihtarname tahliyeye yönelik hukuki sonuç doğurmayacağından tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken tahliyeye karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, taraflar arasında, … ili … ilçesi … Köyü civarında IR:1091203, sicil: 037299 numaralı maden işletme ruhsatı içerisinde kalan ve koordinatları saptanan alanda, devlet hakkı ve madencilik fon iştirak giderlerinin ödemesi koşuluyla kapalı ve açık işletme rödövans sözleşmesi düzenlendiğini, hasılat kirası sözleşmesinde belirlenen rödövans bedelleri ödenmediğinden davalıya … Noterliğinin 28.02.2014 tarihli ihtarnamesi çekildiğini, ihtarnamede sözleşme hükümlerine uyulmadığı takdirde rödövans sözleşmesinin feshedileceğinin belirtildiğini, yine … Noterliğinin 27.10.2014 tarihli ihtarnamesi ile taraflar arasındaki rödövans sözleşmesinin davacı şirket tarafından, gerekli can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınmaması ve mali yükümlülüklerinin ifa edilmemesi sebebiyle tek taraflı olarak feshedildiğini, davalının yükümlülüğüne de uymadığını belirterek maden sahasının mevzuata uygun şekilde tahliyesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, kiracı davalının rödövans bedelini ödemediği, bu konuda belge de sunamadığı ve temerrüde düştüğü gerekçesiyle davanın kabulüyle davalının maden sahasından tahliyesine karar verilmiştir.

Türk Borçlar Kanununun 315. maddesi hükmü uyarınca temerrüt sebebiyle tahliyeye karar verilebilmesi için istenen kira parasının veya yan giderin muaccel (istenebilir) olması ve kira bedeli ile yan giderin verilen sürede ödenmemiş bulunması, ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir. Kiracıya verilecek süre konut ve çatılı işyeri kiralarında en az otuz gün, ürün kiralarında en az altmış gün, diğer kira ilişkilerinde ise en az on gündür.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesi, kiralananın vasfı itibari ile hasılat kirasına ilişkindir. TBK’nun 362/2 maddesi gereğince, ihtarnamede hasılat kiralarında en az 60 günlük ödeme süresi verilmesi gerekirken hasılat kirasına konu olan davaya konu taşınmazın kira alacağının tahsili için gönderilen ihtarnamede ödeme süresi verilmediği görülmektedir. Bu haliyle davaya dayanak ihtarname tahliyeye yönelik hukuki sonuç doğurmayacağından tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tahliyeye karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 6100 Sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 Sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: www.kazancı.com.tr

Arakadaşınla paylaş!