Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Taahhütname aslında bir edimi yapmayı veya yapmamayı üstüne aldığını bildiren yazılı bir belgedir. Tahliye taahhütnamesi ise kiracının, belli bir tarihte konutu veya işyerini terk edeceğini belirten icra edilebilir bir belgedir. Yazılı olarak düzenlenmesi tahliye taahhütnamesi için bir geçerlilik şartıdır. Aynı zamanda bir koşula bağlanmadan düzenlenmelidir. Son olarak kiracı tarafından imzalanmalıdır. Yazılı şekil geçerlilik şartı olduğu için aksi şekilde düzenlenen belgeler mahkemeye veya icra dairesine karşı sunulamaz.

Ayrıca kiracının kendisinin taahhütte bulunması gerekir; yakınlarının, eşinin veya çocuklarının taahhütleri geçerli değildir. Aile konutu olduğu durumlarda kiraya taraf olan eşin de aynı şekilde izin vermesi gerekmektedir. Boşaltma taahhüdü, boşaltma tarihini kesinlikle içermelidir. Taahhüdün düzenlenme tarihi, tahliye tarihi değildir. Boşaltma tarihi açık olarak belirtilebileceği gibi bazı durumlarda örneğin “Ağustos ayı” denilmek suretiyle de belirtilebilir.

Bunun gibi durumlarda Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre “… Boşaltma tarihi olarak belirli bir ay gösterilmişse, bundan ayın sonu anlaşılır” Açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Taahhütnamenin kira sözleşmesinin yapılmasından sonra düzenlenmesi gerekmektedir, daha önce veya aynı anda imzalanan ve tahliye tarihi bulunmayan belgeler geçersiz kabul edilir yani hukuken geçerli değildir Ve son olarak da taahhütname belgesi konutun veya işyerinin teslim edildiği tarihten sonra verilmelidir, aksi halde geçerli olmaz.

Teslim edilmeden kasıt, evin veya dükkanın anahtarının kiracıya teslim edildiği ve kiracının bilfiil oturmasa bile oturmaya imkanının olduğu durumlar anlaşılması gerekir. Bu belge neticesinde TBK Madde 352/1’de şu şekilde düzenlenmiştir: “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” Kiracı tahliye tarihinde konut veya işyerini boşaltmak zorundadır. Eğer boşaltmazsa taşınmaz sahibi taahhüt edilen tahliye tarihinden başlayarak bir ay içinde yetkili icra dairesine veya mahkemeye boşaltma talebinde bulunmalıdır. 

Esasen tahliye taahhütnamesi; kiracının kendi isteğiyle konutu veya iş yerini terk edeceğini taşınmaz sahibine bildirdiği bir belgeden ibarettir. Bu belgeyi herhangi bir şekilde düzenlenen diğer belgelerden ayıran fark ise İİK’nın ve diğer mevzuattaki kanunların tahliye taahhütnamesine verdiği yetkidir. Tahliye taahhütnamesi; kiracıyı belirli bir tarihte konutu veya işyerini boşaltacağını taahhüt eden ve kiracıyı belirtilen tarihte de evi boşaltmazsa icra dairesine konularak cebri icra ile kiracıyı çıkartmaya yarar.

 

Tahliye Taahhütnamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

  • Kira sözleşmesi ile ayni tarihte gerçekleştirilemez.
  • Tahliye Taahhüdü yazılı şekilde yapılmalıdır.
  • Tahliye Taahhüdünün bizzat kiracının kendisi tarafından verilmesi gerekmektedir.
  • Tahliye Taahhüdünde tarih net bir biçimde ifade edilmelidir.
  • Tahliye Taahhüdünün Kiralananın Tesliminden sonra verilmiş olması gerekmektedir.
  • Tarih kısmı sonradan doldurulan tahliye taahhüdü geçerlidir.
Arakadaşınla paylaş!